25 April, 2020

ADVETAESMEN BLONG NOTIS BLONG OLGETA VEKENSI - Port Vila, Efate

Company: Dipatmen blong Turisim (DoT) - Job Type: Contract - Excerpt: BAKGRAON Olsem pat blong rispon long COVID-19 mo TC Harold, Dipatmen blong Turisim (DoT) i wantem rikrutum faev (5) man we oli kwalifae blong tekemap olgeta posisen ia blong help blong lukluk long saed blong olgeta mein eria insaed long Rispons mo Rikavari plan […]

The post ADVETAESMEN BLONG NOTIS BLONG OLGETA VEKENSI appeared first on Wok I Kik.

Source: Wokikik VU