13 November, 2020

SENIA KOMPLAENS OFISA (X2) - Port Vila, Efate

Public Service Commission 

Full-Time 

Vanuatu Pablik Sevis Komisen i wantem rikrutum wan man/woman we i gat wan bigfala eksperiens mo i kwalifae blong tekemap posisen blong Senia Komplaens Ofisa (x2), long Ofis blong Pablik Sevis Komisen: Taetol blong Wok: Senia Komplaens Ofisa (x2) Post Namba: 515 & 516 Gred: […]

The post SENIA KOMPLAENS OFISA (X2) appeared first on Vanuatu Wok.https://vanuatuwok.vu/jobs/senia-komplaens-ofisa-x2/